NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: TutvustusПредставление

Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste, avaliku hüve ja demokraatia küsimus. Kaasaegse inimõiguste kontseptsiooni kohaselt nähakse ühiskonna soolises kihistumises mitte ainult barjääri tasakaalustatud inimarengule, vaid ka inimõiguste rikkumist. Demokraatia ja majanduse arengu eelduseks on, et indiviididel on võrdsed võimalused end ühiskonnas teostada soost sõltumata.

Sooline võrdõiguslikkus laiemas mõttes tähendab sellist olukorda ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ning -stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline hierarhiline võimusuhe.

Sooline võrdõiguslikkus kitsamas mõttes tähistab poliitikavaldkonda, mis tegeleb ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste sotsiaalsete suhete, sh võimusuhete  tasakaalustamisega. Poliitika rakendamine on tingitud muutustest ühiskonnakorras ja majanduses. Majanduslik areng eeldab nii naiste kui meeste panustamist tasulisse ja tasustamata töödesse.

Sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna arengu eesmärk, mille saavutamiseks on vaja:

  • tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine e. mittediskrimineerimine,
  • kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus,
  • luua võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades,
  • eesmärgistatult ja süstemaatiliselt edendada soolist võrdõiguslikkust.

Soolise võrdõiguslikkuse juriidiline määratlus on toodud soolise võrdõiguslikkuse seaduses, mille kohaselt sooline võrdõiguslikkus ehk naiste ja meeste võrdõiguslikkus on naiste ja meeste...

  • ...võrdsed õigused,
  • võrdsed kohustused,
  • võrdsed võimalused ja
  • võrdne vastutus...

...tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.

Soolise võrdõiguslikkuse taseme mõõtmiseks võrreldakse kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste olukorda.

Soolise võrdõiguslikkuse poliitikakujundamisega Eestis tegeleb Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond.

Gender Web on loodud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Liidu rahastusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013" raames.

+372 626 9181