NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Rahvusvahelised konventsioonidМеждународные конвенции

ÜRO

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta

New York, 18.12.1979

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 20.11.1991 a (RT II 1995, 5-6, 31)

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta

New York, 21.12.1965

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 20.11.1991 a (RT II 1995, 5-6, 30)

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt

New York, 16.12.1966

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 21.01.1992 a (RT II 1993, 10-11, 13)

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt

Montreal, 16.12.1966

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 21.01.1992 a (RT II 1993, 10-11, 11)

Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon

New York, 10.12.1984

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 20.11.1991 a (RT II 1994, 14-15, 44)

Lapse õiguste konventsioon

New York, 20.11.1989

Ülemnõukogu ühines 26.09.1991

21.10.1991 ühinemiskiri üle antud

Jõustus 20.11.1991 a (RT II 1996, 16, 56)

Konventsioon nr. 41 naiste öötööst

Genf, 04.06.1934

Eesti ratifitseeris 1935. a

Konventsioon nr. 45 naiste tööjõu kasutamisest allmaatöödel

Genf, 04.06.1935

Eesti ratifitseeris 1936. a

Konventsioon nr. 100 mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest

Genf, 29.06.1995

Ratifitseerimisseadus vastu võetud 06.03.1996

President kuulutas välja 22.03.1996

Jõustus 10.05.1996. a (RT II 1996, 9-10, 31)

Euroopa Nõukogu konventsioon inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks

Rooma, 04.11.1950

Riigikogu võttis vastu 13.03.1996

President kuulutas välja 22.03.1996

Jõustus 16.04.1996. a (RT II 1996, 11-12, 34)

Parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta

Strasbourg, 03.05.1996

Riigikogu võttis vastu 31.05.2000

President kuulutas välja 20.06.2000

Jõustus 01.06.2002. a (RT II 2000, 15, 93)

Euroopa Liidu instrumendid

Nõukogu direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamisega seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides(10.02.1975).

Nõukogu direktiiv 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (09.02.1976).

Nõukogu direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järk-järgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas (19.12.1978).

Nõukogu direktiiv 86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta kutsealastes sotsiaalkindlustuskavades (24.07.1986).

Nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasaarvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega (11.12.1986).

Nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate töökaitse täiustamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (kümnesüksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (19.10.1992).

Nõukogu direktiiv 96/97/EÜ, millega muudetakse direktiivi 86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides (20.12.1996).

Nõukogu direktiiv 97/80/EÜ soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustuste kohta (15.12.1997).

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/73/EÜ, millega muudetakse Nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (23.09.2002).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/41/EL, 7. juuli 2010, füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ.

Nõukogu direktiiv 2010/18/EL, 8. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ.

Euroopa Liidu Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010-2015 näeb ühe eesmärgina edendada naiste ettevõtlust ja tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana.

+372 626 9181