NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: ÜROООН

Kõige olulistemaks dokumentideks ÜRO tasandil on CEDAW ja Pekingi platvorm.

Naistevastase diskrimineerimise kõigi vormide elimineerimise konventsioon (CEDAW)

Konventsioon puudutab laias ulatuses naiste õigusi, näiteks poliitilises ja avalikus elus, esindatuses, hariduses, tööhõives, majanduslike ja sotsiaalsete hüvede vallas ning abielus ja pereelus.

Eesti liitus konventsiooniga 21. oktoobril 1991. Sarnaselt kõikidele teistele riikidele, kes on konventsiooniga liitunud või selle ratifitseerinud, on Eesti õiguslikult seotud konventsioonis sätestatu rakendamisega praktikas. CEDAW sätestab ka regulaarse aruandluskohustuse. 2005. aastal esitas Eesti neljanda perioodilise aruande CEDAW täitmise kohta.

Viide dokumendile: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Lisalugemiseks: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm 

Eesti CEDAW aruanded

Pekingi deklaratsioon ja tegevuskava

1995. a korraldas ÜRO neljanda Maailma Naiste Konverentsi Pekingis. Sellel konverentsil võtsid delegaadid vastu Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava. Pekingi deklaratsioon oli poliitiline lubadus pühenduda üle terve maailma võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu saavutamisele.

Pekingi tegevuskavas toodi välja 12 teemat, millele tuleb tähelepanu pöörata saavutamaks soolise võrdõiguslikkust ning naiste jõustamist:

1. Naised ja vaesus

2. Naiste haridus ja koolitamine

3. Naised ja tervis

4. Naistevastane vägivald

5. Naised ja relvastatud konfliktid

6. Naised ja majandus

7. Naised võimul ja otsustajatena

8. Institutsionaalsed vahendid naiste olukorra parandamiseks

9. Naiste inimõigused

10. Naised ja meedia

11. Naised ja keskkond

12. Tüdruk laps

Ka Eesti oli esindatud IV Maailma Naiste Konverentsil Pekingis 1995. a. Kuigi tegevusplatvorm pole valitsusi juriidiliselt siduv dokument, on tal tugevalt deklaratiivne iseloom, kuna liikmesriigid on lõppseisukohas avaldanud: „Käesolevaga võtame vastu ja pühendame end valitsuste nimel alljärgneva tegevusplatvormi täitmisele, kindlustades sellega soolise aspekti peegeldumist kõikides meie programmides ja poliitikates.”

Pekingi 1995 konverentsi seisukohad eesti keeles

Pekingi Tegevusplatvorm

Pekingi tegevuskava indikaatorid

ELi riikidele Pekingi tegevuskava erinevate valdkondade jälgimiseks arendatud indikaatorid

+372 626 9181