NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: EestiЭстония

Eesti Vabariigi põhiseaduse §12 sätestab: „Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.”

Soolise võrdõiguslikkuse seadus võeti vastu 2004. a. Selle järgi on sooline võrdõiguslikkus naiste ja meeste võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.  Selle seaduse eesmärk on keelata otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine, edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kõigis eluvaldkondades ning tagada kõigile võimalus kaitsta diskrimineerimise korral oma õigusi. Rohkem infot SIIT.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist Eestis jälgib soolise võrdõiguslikkuse volinik. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Tema poole võivad küsimuste või probleemide korral pöörduda kõik inimesed. Loe rohkem SIIT.

+372 626 9181