NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Poliitilised alusdokumendidПолитические базовые документы

ILO

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

Konventsioon 111: Diskrimineerimine (töö ja kutseala suhtes), 1958

Soovitus 111: Diskrimineerimine (töö ja kutseala suhtes), 1958

Konventsioon 117: Sotsiaalpoliitika (põhieesmärgid ja normid), 1962

Konventsioon 142: Inimressursside arendamine 1975

ÜRO

Pekingi maailmakonverents

1995. aastal käis Eesti esimest korda ametliku delegatsiooniga IV naiste maailmakonverentsil Pekingis. Selle maailmakonverentsi tegevuskava, mis sisaldab umbes 360 paragrahvi, on ülesanneteks ÜRO liikmesriikide valitsustele aastaiks 1995-2000.

Pekingi tegevusplatvormi osa “Naised ja majandus” näeb ette naiste diskrimineerimise lõpetamise tööturul, naiste töövõimaluste laiendamise, soolise võrdõiguslikkuse edendamise sotsiaalkindlustuses, naistele ligipääsu võimaldamise ressurssidele ning ressursside üle omatava kontrolli.

Euroopa Liit

1999. aastal otsustas Eesti liituda Euroopa Liiduga, kus naiste ja meeste võrdsete võimaluste küsimused moodustavad sotsiaalpoliitika ühe selgepiirilisema valdkonna. Eelkõige puudutab see võrdväärse töö eest võrdse tasustamise küsimusi, naiste ja meeste võrdset kohtlemist tööelus ning töö- ja pereelu ühitamise probleeme.

Euroopa Liidus on viimastel aastatel nn soft law seisukohast vaadatuna palju tähelepanu pööratud nii töö ja pereelu ühildamise võimaluste tagamisele kui ka naiste osakaalu tõstmisele otsuste tegemisel.

Euroopa töö- ja sotsiaalpoliitika põhimõtted on rohkem ja paremaid töökohti ning võrdsed võimalused. Tajudes vajadust muutuda maailma majanduses konkurentsivõimelisemaks on Euroopa Liidu poliitikates olulisel kohal tööhõive olukorra parandamine. Majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmiseks on vastu võetud strateegia Euroopa 2020, mille oluliseks osaks on mh tööhõive strateegia.

Euroopa Sotsiaalharta

Parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta, mille Eesti on ratifitseerinud, sisaldab nii üldist keeldu diskrimineerida isikuid hartas loetletud õiguste tagamisel kui ka eraldi sätet õiguse võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele töö- ja kutseküsimustes soost sõltumata.

Eesti

Eesti majandus- ja tööhõive poliitika on tihedalt seotud Euroopa Liidu konkurentsivõimelisuse strateegiaga. Euroopa 2020 strateegia kohalikuks vasteks on Eesti 2020 strateegia, mis koondab kõiki riiklikke tegevuskavasid ja põhimõtteid.

+372 626 9181