NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: TööturgРынок труда

Ühiskonnas on kõik eluvaldkonnad omavahel vastastikuses sõltuvuses. Ebavõrdsus tööturul toob kaasa ja taastoodab ebavõrdsust muudes sfäärides.

Tööturu teema all leiavad lähemat käsitlemist järgmised teemad:

  • Töötamine ja tööpuudus – kuidas näha soolisi erinevusi selles, miks osad inimesed ei osale tööturul, ja miks mõned neist, kes tahaksid, et leia tööd
  • Segregatsioon – mida õigupoolest tähendab see, kui mingil elualal on töötajate sooline koosseis mitteproportsionaalne, ja kuidas eristada soolist kihistumist tööturul ametialasest
  • Töötingimused – kas on soolisi erinevusi selles, milliseid lepinguid milliste töötingimustega sõlmitakse ja millist tasu töö eest teenitakse

Valdkonda reguleeriv õigusruum

ÜRO’s on peamisteks dokumentideks inimõiguste ülddeklaratsioon, mis mainib kõigi inimeste sünnipärast võrdsust, ning konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. EL’is on vastavad õigused aluslepingutes ning õigusaktides. Eesti on ratifitseerinud pea kõik rahvusvahelised aktid, mis keelustavad soolise diskrimineerimise.

Poliitilised alusdokumendid

Peamisteks tööturgu reguleerivateks poliitilisteks alusdokumentideks on ÜRO liikmesriikidele kehtiv Pekingi maailmakonverentsi tegevuskava, Euroopa Liidus kehtiv ja Eesti poolt ratifitseeritud Euroopa sotsiaalharta ning Euroopa 2020 ja Eesti 2020 strateegiad.

+372 626 9181