NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Andmed, analüüsid, publikatsioonidДанные, анализы, публикации

Tööjõu-uuringuga saadakse ülevaade Eesti elanike majanduslikust aktiivsusest, tööhõivest, töötusest ja tööturu muutustest. Tööjõu-uuringu olulisus teiste andmeallikate (ettevõtete uuringud, administratiivsed andmed) kõrval on see, et kaasatud on kogu tööealine elanikkond ning andmed avaldatakse ning analüüs on võimalik soo lõikes.

Euroopa töötingimuste uuring, mis võimaldab naiste ja meeste olukorra ning riikide vahelist võrdlust.

Sooline palgalõhe Euroopa Liidus, ülevaade põhjustest ja olukorrast, Euroopa Komisjon

Sooline palgalõhe Euroopa Liidus, Euroopa Statistikaameti indikaatorid

OECD ja sooline võrdõiguslikkus, MS-Exceli põhine andmebaas (Gender Data Browser), mille peamisteks teemadeks on haridus, tööhõive ning ettevõtlus.

Anspal, Sten; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi. Sooline palgalõhe. Teoreetilise ja empiirilise kirjanduse ülevaade. Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2009

Anspal, Sten; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi. Sooline palgalõhe Eestis. Empiiriline analüüs. Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2010

Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis; Turk, Pirjo. Sooline palgalõhe Eestis. Juhtumite uuringud. Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2010

Karu, Marre; Kallaste, Epp; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi; Turk, Pirjo; Anspal, Sten. Sooline palgalõhe Eestis. Poliitikameetmete analüüs. Eesti Rakendusuuringute Keskust CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond 2010

Karu, Marre. Töö- ja pereelu konflikt. Töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Rahvastikuministribüroo, Sotsiaalministeerium 2009

Anspal, Sten; Kallaste, Epp. Vähemusrahvustest naiste olukord Eesti tööturul. Uuringuraport. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium 2007

Wahl, Anna; Höök, Pia; Holgersson, Charlotte; Linghang, Sophie. Sugupoolte aspekt organisatsioonis. Sotsiaalministeerium 2005

+372 626 9181