NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Põhilised poliitikavahendidОсновные политические средства

ÜRO

Pekingi konverentsi seisukohad: B. Laiendada naiste töövõimalusi, sh 2. strateegiline eesmärk: Edendada naiste võimalusi endale töökohtade loomisel ja tegelemisel ettevõtlusega.

EMÜ liikmesriikide valitsustel:

  • Soodustada naiste tegevust endale töökohtade loomisel finantsilise abi ja vastavate sotsiaalsete tagatiste abil, lihtsustades asjaajamise korda ja laenusaamise võimalusi ning soodustades väikeettevõtlust.

EMÜ liikmesriikide valitsustel, erasektoril, sotsiaalsetel partneritel ja valitsusvälistel organisatsioonidel:

  • Suurendada naiste ettevõtlusalaseid teadmisi vastava koolituse ja kompetentse nõustamissüsteemi abil.

EMÜ liikmesriikide valitsustel, rahvusvahelistel finantsinstitutsioonidel, erasektoril, sotsiaalsetel partneritel ja valitsusvälistel organisatsioonidel:

  • Kindlustada tehniline ja rahaline abi organisatsioonidele, kes tegelevad naisettevõtjate koolitusega; tagada võrdne juurdepääs laenudele; teavitada naisi naisettevõtjatele mõeldud programmidest.

Euroopa Liit

Euroopa Komisjon on tegelnud naisettevõtluse edendamisega erinevate poliitikate ning algatuste raames (struktuurifondid, Euroopa Ettevõtlusstrateegia, Euroopa Ühenduse raamprogrammid võrdsete võimaluste edendamiseks, naiste ja meest võrdõiguslikkuse edendamise strateegiad ning väike-ja keskmise suurusega ettevõtete mitmeaastase programmi raames). Samuti uuendati 8. märtsil  2010.a. direktiiv, mis annab füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele naistele õiguse vanemapuhkusele.

Euroopa Liidu Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010-2015 näeb ühe eesmärgina edendada naiste ettevõtlust ja tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana. Rohkem infot naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning ettevõtlust puudutava seadusandluse ja dokumentide kohta SIIT.

Euroopa üldises majandus- ja ettevõtluspoliitika arengus on väga olulisel kohal väike- ja keskmiste ettevõte toimimisele soodsa keskkonna loomine. Rohkem infot SIIT.

Euroopa struktuurifondid

Ettevõtluse edendamisele aitavad suuresti kaasa Euroopa struktuurifondidest rahastatavad projektid, eriti ettevõtluse konkurentsivõime prioriteedi  ning inimressursi arendamise prioriteedi all. Vaata lähemalt struktuurfondide lehelt www.struktuurifondid.ee.

Euroopa Komisjoni üheks selgesuunaliseks eelistuseks on võrdsete võimaluste edendamine rõhuasetusega naiste ja meeste võrdõiguslikkuse aspektile:  “Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on Amsterdami lepingus määratletud põhimõte. Selle printsiibi sisalduvus kõikides elluviidavates poliitikates pole enam võimalus, vaid otsene kohustus. Sellest lähtuvalt peab soolõime olema läbivalt integreeritud struktuurifondidega seotud programmeerimisse”.

Iga struktuurifondidest rahastust taotlev projekt peab näitama, kuidas mõjutavad projekti raames elluviidavad tegevused projekti tegevustega seotud sihtrühma, st tavaliselt naiste ja meeste olukorda. Projekti taotluste ning aruannete juures tuleb hinnata ka projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives. Tuleb näidata, kas projekt

  • toetab meeste ja naiste tööturule võrdset integreerimist;
  • naiste ja meeste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes
  • edendab naisettevõtlust
  • toetab töö ja pereelu ühitamist

Eesti

Eesti Ettevõtluspoliitika 2007-2013

Eesti ettevõtluspoliitika arengukava aastateks 2007-2013 otsib lahendusi Eesti ettevõtluse elavdamiseks ning turutõrgete leevendamiseks. Arengukava lähtub uuringutest, mille järgi takistab Eesti ettevõtete arengut peamiselt madal tootlikkus. Praegu jääb tootlikkuse kasv sageli sobiva tööjõu puudumise taha, aga tuua välismaalt sisse suurel arvul oskustöölisi oleks vaid ajutine lahendus, sest vähendaks ettevõtjate motivatsiooni arendada oma tooteid ja tehnoloogiat.

Eesti konkkurentsivõime kava Eesti 2020

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Euroopa 2020 strateegia näol on tegemist Euroopa uue majanduskasvu ja tööhõive strateegiaga, mis on senise Lissaboni strateegia (Strategy for Growth and Jobs) jätkustrateegia. Eesti 2020 kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel. Strateegia keskendub kolmele põhivaldkonnale: teadmus ja innovatsioon, jätkusuutlikum majandus ning kõrge tööhõive tase ja sotsiaalne kaasatus.

+372 626 9181