NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: MeetmedМеры

Pekingi tegevusplatvorm näeb Naised ja majandus teema lõikes strateegilise eesmärgi F3 all ette:

Pakkuda, eriti väikese sissetulekuga naistele, ärialaseid teenuseid ja väljaõpet ning tagada ligipääs turgudele, informatsioonile, tehnoloogiatele.

Sammud, mida tuleb astuda:

173. Valitsuste poolt koostöös valitsusväliste organisatsioonide ja erasektoriga:

   a)   luua riiklik infrastruktuur, mis tagab nais- ja meestettevõtjaile võrdse ligipääsu

         turgudele;

   b)   töötada välja programmid, mis pakuvad koolitust ja ümberõpet, iseäranis uute

         tehnoloogiate osas, ning naistele taskukohaseid teenuseid ärijuhtimises, toodete

         väljaarenduses, finantseerimises, tootmises ja kvaliteedi kontrollis, turunduses ja

         äritegevuse juriidilistes aspektides;

   c)   luua kaugematele piirkondadele suunatud programme informeerimaks eriti maa- ja

         kaugete piirkondade väikese sissetulekuga ja vaeseid naisi turgude ja tehnoloogia

         kättesaadavusest ning osutada taotliste võimaluste ärakasutamise alast abi;

   d)   töötada välja mittediskrimineerivad tugiteenused, sealhulgas naiste firmade

         investeerimisfonde ning suunata kaubanduse arenduse programmid naistele, eriti

         väikese sissetulekuga naistele;

   e)   levitada informatsiooni nii traditsioonilistes kui mittetraditsioonilistes

         majandustegevuse harudes hõivatud edukate ärinaiste kui eduks vajalike oskuste

         kohta, soodustada kontaktvõrgustike loomist ja informatsiooni vahetust;

   f)    astuda samme tagamaks naistele võrdne ligipääs töökohal toimuvale koolitusele,

         sealhulgas töötutele naistele, üksikvanemaile, tööturule naasvaile naistele peale

         pikemat ajutist tööelust eemalejäämist perekondlike kohustuste täitmise tõttu või

         muudel põhjustelning uute tootmismeetodite kasutuselevõtu või kokkuhoiu tõttu

         koha kaotanudn naistele; tugevdada ettevõtetele mõeldud stiimuleid kutse- ning

         koolituskeskuste rajamiseks naiste väljaõppeks mittetraditsioonilistel aladel;

   g)   tagada taskukohased tugiteenused nagu kõrgetasemeline, paindlik ja taskukohane

         töötavate naiste ja meeste vajadusi arvestav lastehoid.

174. Naiste küsimustega tegelevate kohalike, regionaalsete ning rahvusvaheliste äriorganisatsioonide ning valitsusväliste organisatsioonide poolt:

Propageerida kõikidel tasanditel naiste äride ja ettevõtete ergutamist ja toetamist, kaasa arvatud mitteametlikus sektoris ning naiste võrdset ligipääsu tootlikele ressurssidele.

Naisettevõtluse toetusmeetmeid kajastatakse 7 põhikategooria raames: abi ettevõtlusega alustamisel, rahastamine, koolitus, mentorlus, informatsioon, nõustamine ja konsultatsioonid, võrgustikud.

          Naisettevõtjate tõkked             Lahendusmeetmed
Raskused laenusaamisega
 • Pankade teavitamine naisettevõtja vajadustest, sh koostöö pankadega laenugarantiide vähendamiseks
 • Naistele soodsate laenuskeemide juurutamine, nn naiste laen
 • Mikrokrediidiskeemid
 • Naiste laenude garantiifond
Ettevõtlusoskuste nappus

Ettevõtluskoolitus erinevatele ettevõtjate sihtgruppidele:

 • alustamist kavatsev,
 • alustaja,
 • firmat laiendav,
 • on-line-kursused alustavale ettevõtjale
Raskendatud ligipääs konsultatsioonidele
 • Naisettevõtlust nõustavate konsultantide võrgustik
 • Pandlikud konsulteerimisteenused: kodus kohapeal, telefoni teel, on-line
 • Naisettevõtluskeskused
Raskused töö- ja pereelu ühildamisel
 • Paindlike lastehoiuvõimaluste loomine
 • Asendusettevõtjate süsteemi sisseseadmine kriitilistel perioodidel toimetulekuks nt haigus, laste haigestumine, tippnõudluse perioodid
Naiste väiksem enesekindlus ja riskivalmidus
 • Enesekehtestamise koolitus
 • Riskide maandamise koolitus
 • Naisettevõtluse eripära ja naisettevõtja barjääre tundvate nõustajate teenused
 • Alustavate ettevõtjate diskussiooniringid ühiste probleemide arutamiseks ja üksteise
  julgustamiseks
 • Tugiisikute kasutamine ettevõtlusega alustamist kavatseva ettevõtja toetamiseks
 • Mentorlus
Tegutsemine traditsioonilistes valdkondades
 • Innovatiivsete projektide toetamine, nt ettevõtluse tugisüsteemi laenud naiste innovatiivsetele projektidele
 • Innovatiivsete naiste võrgustike toetamine
Halb turunduskanalite kättesaadavus
 • Ühisturunduse edendamine suuremate koguste pakkumiseks ning tarnekindluse tagamiseks
 • Ühine messidel osalemine
 • Internetikaubandus
Väljajäetus mõjukatest ärivõrgustikest
 • Naisettevõtjate võrgustike ja naisettevõtjaid ühendavate organisatsioonide loomine
 • Sidemete loomine mõjukate äriringkondadega
 • Lobitöö oskuste õpetamine kaasalöömiseks  poliitikate kujundamisel

Allikas: uurimus Good Practices in the Promotion of Female Entrepreneurship. Examples from Europe and other OECD countries. Austrian Institute for Small Business Research. Good Practices in the Promotion of Female Entrepreneurship. Examples from Europe and other OECD countries. Austrian Institute for Small Business Research. Commissioned by European Commission, Enterprise Director General. Vienna, December 2002.

Eestis on senini naisettevõtlust edendatud peamiselt projektipõhiselt.

Läbiviidud projektid on edendusmeetmetena keskendunud nii naiste taustolukorra uuringutele, ettevõtluskoolitusele, paindlike finantsvõimaluste loomisele (mikrokrediidiskeemid), finantstoetusele, mentorlusele, tootearendusele, ühisturundusele (nt naiste messid), võrgustikele jne.

+372 626 9181