NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Põhilised poliitikavahendidОсновные политические средства

ÜRO

ÜRO Naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise konventsiooni komitee 26. istungjärgu  soovitused Eesti valitsusele:

Erinevate institutsioonide koostööks on vaja välja töötada vastavad tegevuskavad, arvestades vajalikku inim-, aja- ja finantsressursse. Avaliku sektori tegevus saab lähtuda seadustest ja poliitilisest tahtest, eeldab indikaatorite ja statistiliste andmete olemasolu ja vastavaid erialaseid teadmisi. Eesti peab välja töötama tegevuskavad soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks nii riiklikul tasandil kui valdkondade kaupa.

1.  Uuringutesse ja statistikasse puutuvalt soovitab komitee:

     b) analüüsida põhjuseid, miks puudub vastavus naiste kõrge hariduse ja nende

         sissetuleku vahel (36)

     d) jätkata õppekavade ja õpikute sootundlikku analüüsi, et võidelda traditsioonilise

         suhtumisega naistesse ning aidata luua keskkond, mis võimaldaks tõsta naiste

         staatust.(36)

4.  Soolist ebavõrdsust vähendavatest meetmete ja poliitikate osas soovitab komitee:

4.1. Korraldada koolitusi:

     a) kohtunikele ja juristidele täiendõppeprogrammide raames naiste diskrimineerimise

         kõigi vormide likvideerimise konventsiooni rakendamiseks siseriiklikus õiguses

         (20).

     b) praegustele ja tulevastele naisjuhtidele (34)

     c) tõstmaks avalikkuse teadlikkust ajutiste erimeetmete tähtsusest soolise

         võrdõiguslikkuse saavutamise protsessi kiirendamises.(24)

4.2. Korraldada teavitamiskampaaniaid:

     a) tõstmaks naiste teadlikkust võimalikest õiguslikest abinõudest (20)

     b) naiste osaluse tähtsusest poliitilises otsusetegemises (34)

     c) traditsiooniliste stereotüüpide kaotamiseks (25)

     d) null-tolerantsi juurutamiseks soolise vägivalla suhtes (28)

4.3. Rakendada vajalikke meetmeid:

     a) horisontaalse ja vertikaalse soolise segregatsiooni vähendamiseks hariduses,

         koolituses ja ümberõppes (35), töö- ja poliitikavaldkonnas (33)

     b) töö- ja pereelu ühitamiseks (38)

     c) nais- ja meestöötajate palgataseme erinevuste vähendamiseks (38),

         (MSK soovitus 14)

     d) naiste esindatuse tõstmiseks kõigil otsustamistasanditel (34)

     e) kaudse soolise diskrimineerimise kaotamiseks naiste töölevõtmisel, edutamisel ja

         töölt vabastamisel (35)

4.4. Töötada välja poliitikad ja programmid:

     b) haridussüsteemi jaoks ja massimeediale, mis soodustaksid hoiakulisi muutusi

         naistele ja meestele omistatud rollide ja ülesannete suhtes (26);

Pekingi tegevusplatvorm, eriti selle osad Naised ja majandus ning Naised võimu juures ja otsustamine. The Beijing Declaration and the Platform for Action. United Nations, New York, 1996.

Naised ja majandus juures eriti kohustus: B. Lõpetada naiste diskrimineerimine tööturul

Euroopa Liit

Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuste strateegia 2010-2015.

See on Euroopa Komisjoni tööprogramm, millega on võetud eesmärk edendada soolist võrdõiguslikkust kõikidesse poliitikatesse järgnevate temaatiliste prioriteetide alusel:

  • Naiste ja meeste võrdne majanduslik iseseisvus
  • Võrdväärse töö eest võrdne palk
  • Võrdsus otsuste langetamisel
  • Soopõhise vägivalla lõpetamine
  • Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ELi piiridest väljaspool
  • Horisontaalsed teemad (soorollid, seadusandlus)

See strateegia rõhutab võrdõiguslikkuse osa majanduskasvu ja jätkusuutliku arengu tagamisel ning toetab soolise võrdõiguslikkuse dimensiooni rakendamist Euroopa 2020 strateegias.

Euroopa Liidu struktuurifondid

Iga struktuurifondidest rahastust taotlev projekt peab näitama, kuidas mõjutavad projekti raames elluviidavad tegevused projekti tegevustega seotud sihtrühma, s.o tavaliselt naiste kui ka meeste olukorda, st tuleb hinnata  projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives, st hinnata, kas projekt

  • toetab meeste ja naiste tööturule võrdset integreerimist;
  • naiste ja meeste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes;
  • edendab naisettevõtlust;
  • toetab töö ja pereelu ühitamist.

+372 626 9181