NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Juriidilised dokumendidЮридические документы

ÜRO

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. Vastu võetud 18. detsembril 1979.

Sh artikkel 11, mis sätestab, et osavõtvad riigid rakendavad kõiki vastavaid abinõusid, et likvideerida naiste  diskrimineerimine tööhõive valdkonnas ja tagada meeste ja naiste võrdsed õigused, eriti

(a) õigus tööle kui kõigi inimeste võõrandamatu õigus;

(b) õigus ühesugustele tingimustele töölevõtmisel, sealhulgas sellele, et töölevõtmisel kohaldatakse ühesuguseid valikukriteeriume;

(c) õigus elukutset või tegevusala vabalt valida, õigus ametiredelil tõusta ning olla tööhõivega kindlustatud, samuti õigus kõigile töösoodustustele ja -tingimustele, õigus saada kutsealast ja täiendavat ettevalmistust, sealhulgas ka õigus olla õpilane või saada kõrgema taseme kutsealast ettevalmistust ja regulaarset täiendavat ettevalmistust.

Pekingi tegevusplatvorm, eriti selle osad Naised ja majandus ning Naised võimu juures ja otsustamine. The Beijing Declaration and the Platform for Action. United Nations, New York, 1996.

Eriti  tegevusplatvormi osad Naised ja majandus, mis näeb ette naiste diskrimineerimise lõpetamise tööturul; naiste töövõimaluste laiendamise, soolise võrdõiguslikkuse edendamise sotsiaalkindlustuses, naistele ligipääsu võimaldamise ressurssidele ning ressursside üle omatava kontrolli; ning

Naised võimu juures ja otsustamisel, mis näeb ette paremate võimaluste loomise naiste osalemiseks võimutasandil ja otsuste langetamisel; naiste osaluse toetamise poliitilistes parteides ja valitavates organites; naiste toetamise kõrgematele ametikohtadele jõudmisel valitsuses ja määratavates organites ning naiste võimaluste parandamise kõrgetasemelisi otsuseid langetavatele ametikohtadele majanduses ja sotsiaalsfääris.

Euroopa Nõukogu

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta. Strasbourg, 3. mai 1996.

Võrdõiguslikkust käsitlevad Euroopa sotsiaalhartas kõige otsesemalt artikkel 4 "Õigus saada õiglast töötasu" lõige 3, mille tulemuslikuks rakendamiseks kohustuvad lepingupooled tunnustama mees- ja naistöötajate õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu; artikkel 20, mis sätestab õiguse võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele töö- ja kutseküsimustes soost sõltumata. Nimetatud õiguse tagamiseks  kohustuvad lepingupooled kasutama meetmeid selle rakendamiseks või edendamiseks erinevates valdkondades, nt töö saamisel, kaitse puhul vallandamise vastu, karjääris, kaasa arvatud edutamises jms) soost sõltumata, artikkel 27. Perekondlike kohustustega töötajate õigus teistega võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele.

Soovitus liikmesriikidele Rec (2003)3. Naiste ja meeste tasakaalustatud osaluse kohta poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis. Vastu võetud Ministrite Komitee poolt 12. märtsil 2003 aseministrite 831. istungil.

Ministrite Komitee soovitus Euroopa Nõukogu liikmesriikidele nr. R (85)2 soolise diskrimineerimise vastase õigusliku kaitse kohta.

Ministrite Komitee soovitus Euroopa Nõukogu liikmesriikidele nr. R (96)5 töö- ja perekonnaelu ühitamise kohta.

Ministrite Komitee soovitus Euroopa Nõukogu liikmesriikidele nr. R (98)14 soolõime kohta.

Euroopa Liit

Euroopa Liidu tasandil puuduvad juriidiliselt siduvad õigusaktid soolise tasakaalu saavutamise kohta otsustusprotsessis, samas on juriidiliselt siduvad sätted, mis puudutavad positiivseid meetmeid tööhõive valdkonnas, mida saab kasutada naiste positsiooni parandamiseks otsustusprotsessis. Vaata lähemalt ELi seadusandlust ja dokumente.

Eesti

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Eriti §10. Haridus- ja teadusasutuste ning koolituse korraldamisega tegelevate asutuste kohustused, mille kohaselt peavad haridus- ja teadusasutused ning koolituse korraldamisega tegelevad institutsioonid tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel. Õppekavad, kasutatav õppematerjal ja läbiviidavad uuringud peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele;

§11. Tööandjate kohustus edendada soolist võrdõiguslikkust, st nende kohustus aidata aktiivselt kaasa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisele. Edendamise kohustus laieneb kõigile tööandjatele nii era- kui ka avalikus sektoris. Selleks on tööandjaile antud järgmised soovitused: vabadele töökohtadele mõlemast soost isikute töölevõtmine; erinevatele ametikohtadele  võimalikult võrdsel määral naiste ja meeste töölevõtmine ning neile edutamisel võrdse kohtlemise tagamine; töötingimuste sobivaks kujundamine nii naistele kui meestele ning töö- ja pereelu ühitamisvõimaluste tõhustamine vastavalt töötajate vajadustele.

Lisaks on tööandjad kohustatud anda regulaarselt töötajatele ja nende esindajatele asjakohast teavet naiste ja meeste võrdse kohtlemise kohta organisatsioonis ning võrdõiguslikkuse edendamiseks kasutusele võetud meetmete kohta.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide järgimiseks on alati vaja võrrelda naisi ja mehi gruppide ja indiviididena. Andmeid saadakse personalisarvestusest, lisaks personaliarvestuse kaardil olevatele on vaja ka andmeid tööaja, töö tasustamise, puhkusepäevade, koolitusel osalemise, karjääri jne. kohta.

+372 626 9181