NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-suitcase"></span> Töö<span class="icon-suitcase"></span> Работа

Tööturu segregatsioon

Sooline erinevus palgas on iseloomulik nii Eestis kui ka maailmas. Tööturul tekkiv stratifikatsioon on seotud ebavõrdsusega ühiskonnas, selle püsimist on põhjendatud selle kasulikkusega meestele, kes kontsentreeruvad teatud ametitesse ning naistele jääb töö, mille eest makstakse vähem. Soolist segregatsiooni on võimalik eristada ameti ja töökoha tasemel. Loe edasi

Töösuhted

Tööleping on kokkulepe tööandja ja töötaja vahel, milles on fikseeritud töötamise alused ja töötingimused, sh töötasu. Töötingimustest ehk olulisemad on tööaeg ja töötasu. Tööajaga seoses on kaasaegseimaks kontseptsiooniks paindlik töökorraldus, mille kohaselt on tööaeg pigem individuaalne, töötaja ja tööandja kokkuleppest ja mõlema poole vajadustest lähtuv aspekt. Paindliku tööajaga on võimalik kaasata muidu mitteaktiivseid ühiskonnagruppe. Samas tuleb paindliku tööaja kehtestamise osas pidada silmas, et paindlikkus ei tähendaks väiksemat elukvaliteeti võimaldavat töökohta. Loe edasi

Töölepingud ja töötasu

Tööleping on kokkulepe tööandja ja töötaja vahel, milles on fikseeritud tööaeg ja töötasu. Naiste madalamat palka on võimalik seletada ametikohtade jäämisega feminiinsemasse segmenti, kuid üldjuhul saab naistöötaja vähem palka olenemata töökohast. Töökorralduse temaatika on viimastel aastatel muutunud prioriteetseks. Loe edasi

Naisettevõtlus

Naisettevõtjate osas, kes tekkisid Eestis alles pärast üleminekut turumajandusele, on naiste osakaal võrreldav teiste arenenud riikidega, kus naised moodustavad umbes ühe kolmandiku ettevõtjatest.  On jõutud järeldusele, et kuigi paljud probleemid ettevõtte alustamisel on meeste ja naiste seas ühised, avalduvad need naiste puhul oluliselt teravamalt. Loe edasi

Karjäär

Sooline võrdõiguslikkus on seotud ühiskonna jätkusuutliku arenguga ning kriitilise tähtsusega inimõiguste realiseerimisel. Võrdsed võimalused tähendavad ka võimalust taotleda töökohti, olla tööle võetud jne. Kuigi naised on meestega võrreldes keskmiselt haritumad, jääb tippkarjäär ja kõrgem juhtimise tasand  neile suuresti kättesaamatuks. Loe edasi

Tööturg

Ebavõrdsus tööturul toob kaasa ebavõrdsuse ka muudes sfäärides. Tööturu teema all käsitletakse laiemalt töötamise ja tööpuuduse soolisi erinevusi, segregatsiooni tööturul ja töötingimuste soolisi erinevusi. Loe edasi

Tööhõives osalemine

Kuigi majanduslikult aktiivsete naiste osakaal on viimastel kümnenditel kasvanud, on naiste osalus jätkuvalt suuresti alahinnatud ja ei hõlma tasustamata töid. 1990. aastate alguses langes naiste tööhõive meeste omast meeste omast enam, seda nii suurettevõtete sulgemise kui ka soorollide juurde tagasipöördumise tõttu. Loe edasi

+372 626 9181