NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Töö ja pereelu ühitamineСовмещение работы и семейной жизни

Töö- ja pereelu ühitamise küsimustega tegelemine on väga mitmetahuline valdkond. Sotsiaalsete muutuste toel on töö, selle tähendus, iseloom ja vormid pidevas arenemises, olles aluseks uute ettevõtluse ja töösuhete vormide tekkimisele. Töökoormuse vähendamise püüdluste ja tööajamudelite mitmekesistamisega seoses on viimasel paaril aastakümnel toimunud märgatavaid muutusi töökorralduses: kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine, uute töövormide kasutuselevõtt ja tööaja vähendamine, samuti üleajatöö osakaalu kärpimine, osaajaga töö ulatuslikum rakendamine jne.

Töö- ja pereelu ühitamine kui omaette poliitikavaldkond kerkis EL tasandil esile 1990. aastatel. Koos peremudelite muutumise, naiste tööhõive kasvu ja töö organiseerimise vormide paljususega sai üha selgemaks, et naiste ja meeste võimalused täita oma vanemakohustusi ning jagada oma töö- ja pereelu on erinevad. Kuivõrd töö- ja pereelu tulemuslik ühitamine on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise üks põhieeldusi, siis on selle eesmärgi saavutamisele suunatud meetmed ELi liikmesriikide võrdõiguslikkuse poliitikate lahutamatuks osaks. (vt ka Mehed ja võrdõiguslikkus, Hooliv isadus)

+372 626 9181