NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: MõistedТематические термины

Otsene sooline diskrimineerimine – isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega.

Töö- ja pereelu ühitamine – poliitikad ja meetmed, mis võimaldavad naistel ja meestel ajutiselt katkestada töötamise, kasutada lapsehoolduspuhkust ning kasutada paindlikku töökorraldust eesmärgiga toetada perekondlike ja töökohustuste võrdsemat jagunemist naiste ja meeste vahel.

Peresõbralikud meetmed – igasuguste abinõude kavandamine ja ellurakendamine riigi, organisatsiooni või ettevõtte tasandil, mis võimaldavad toetada naiste ja meeste tasakaalustatumat osalemist töö- ja perekondlike kohustuste täitmisel (nt. lastehoiutagamine, paindlikumate tööajamudelite võimaldamine, soodustused väikelaste vanematele jm.)

Tasustamata töö – töö, mis ei mahu riikliku statistika raamesse, kuna seda laadi tegevus ei ole majanduslik ning seega ei mõõdeta seda uurimustes ega rahvaloendustes (välja arvatud ajakasutuse uuringutes). Tasustamata tööd on tüüpiliselt majapidamistööd ning laste ja teiste leibkonnaliikmete eest hoolitsemine.

Ajakasutusuuring – päevikuvormis läbiviidav küsitlus isikute ja leibkondade ajakasutuse kohta erinevates eluvaldkondades, sh perekonna ja majapidamisega seotud tegevustes.

+372 626 9181