NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-cog"></span> Töö ja pereelu ühitamine<span class="icon-cog"></span> Совмещение работы и семейной жизни

Töö ja pereelu ühitamine

Töö ja pereelu ühitamise küsimus on mitmetahuline, olles pidevas arenemises. Läbi koormuse vähendamise ja tööajamudelite mitmekesistamise on viimastel aastakümnetel toimunud märgatavaid muudatusi. Valdkond kerkis esile 1990. aastatel koos peremudelite muutumise ja naiste tööhõive kasvuga. Loe edasi

Olukord Eestis

Mehed ja naised väärtustavad tööd ja perekonda üsna sarnaselt ning vahed töö-kodu orientatsioonis on vähenenud, lähenedes Põhjamaade väärtusruumile. Samas on suures osas peredes rollid ja tööjaotus endiselt traditsioonilised – mehed vastutavad pigem valdkondade eest, mis nõuavad perioodilist ettevõtmist, naistele jäävad igapäevaselt aega nõudvad tööd. Loe edasi

Poliitilised dokumendid EL-is

EL tasandi poliitikaid võib jagada nelja suuremasse gruppi: soodustused tööaja osas, puhkused, laste päevahoiu korraldamine ja täiendavad meetmed. Eestis peegeldub see Laste ja perede arengukavas 2012-2020, mille eesmärk on võrdsed võimalused ja vajadustele vastav igapäevaelu. Ühitamise juures rõhutatakse valikuvabadust, võrdseid õigusi ja kohustusi. Loe edasi

Seadusandlus

Euroopa Liidus on töö- ja pereelu ühistamist puudutavad dokumendid nii lepingud, direktiivid kui ka määrused, läbi mille on vastu võetud nii võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse põhimõte, võrdse kohtlemise mõiste kui ka erimeetmed, parandamaks naise olukorda tööturul. Eestis on lahendusi võimalik leida seadusandluse ja tööandjate poolsete meetmete kaudu. Loe edasi

Meetmed

Kuigi töö- ja pereelu ühitamise võimalusi on mitmeid, on probleeme nii riigi, organisatsiooni kui ka indiviidide tasandil. Lahendused töö- ja pereelu ühitamiseks tuleb leida kolmel tasandil. Kuigi riiklikest ja omavalitsuste meetmetest räägitakse palju, on vähem käsitletud ettevõtted. Peresõbraliku töökeskkonna loomine on nii tööandja kui töötaja huvides. Loe edasi

+372 626 9181