NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: TervisekäitumineПоведение в вопросах здоровья

Inimese tegevused ja käitumine ning eluviis üldisemalt mõjutavad tema tervist. Seega on tervisekäitumise puhul tegemist inimese eluviisi ja käitumisega, mis on suunatud tervise paranemisele. Siiski kasutatakse sama terminit ka tervist kahjustava käitumise puhul ning sellisel juhul on tegemist negatiivse tervisekäitumisega ja tervist edendava käitumise puhul positiivse tervisekäitumisega. Kõige olulisemad tervisekäitumise valdkonnad, mis mõjutavad inimese terviseseisundit on toitumine, liikumine ning suitsetamine ja alkoholi tarvitamine.

Üldiselt võib öelda, et naiste tervisekäitumine on paranenud kiiremini või halvenenud aeglasemalt kui meestel. Näiteks on ülekaalulisus meeste seas kiiremini suurenenud. Kui 2002. aastal oli nii naiste kui meeste seas ülekaalulisi umbes 40%, siis 2008. aastal oli meeste seas 56% ja naiste hulgas 50% ülekaalulisi inimesi.

Füüsiliselt aktiivsete inimeste hulk on samuti 2000. aastatel tõusnud. See on toimunud nende inimeste arvelt, kes üldse vabal ajal liikumisega ei tegele. Ehk 2008. aastaks oli meeste seas 56% ja naiste seas 48% füüsiliselt mitteaktiivseid inimesi. Lisaks on kasvanud nende inimeste osakaal, kes tegelevad mõõdukalt füüsilise aktiivsusega – naiste seas on neid enam – 45% ja meeste seas 40%. (Allikas: Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring)

Suitsetajate seas on naisi märkimisväärselt vähem kui mehi ning lisaks on uute suitsetajate lisandumine naiste hulgas langenud kiiremini. Igapäevaseid suitsetajaid oli 2008. aastal naiste seas 17% ning meeste seas enam kui poole rohkem 38%.

Kuna suurimad erinevused tervisekäitumises jäävad eelkõige vanuserühma 16-44, ei näita praegused trendid olulisi võimalusi sooliste terviseerinevuste vähenemiseks, pigem võib karta nende püsimist või suurenemist.

2000. aastatel rakendatud poliitikad inimeste tervisekäitumise parandamiseks on suuremat efekti andnud naiste puhul. Tervisekäitumise parandamise kampaaniad on paremini naisteni jõudnud tänu nende meediakasutusele ning haridusele. Naiste sooroll võib soodustada ka tervist hoidvamate käitumismudelite vastu võtmist. Naised ei satu oma traditsioonilise soorolliga vastuollu, kui muudavad oma käitumist tervist hoidvamaks. Naised hindavad sarnaseid terviseseisundeid meestega võrreldes raskemaks ning on sellest tulenevalt altimad oma käitumist tervislikumaks muutma. (Allikas: Taavi Lai. “Soolised terviseerinevused Eestis”. Teel tasakaalustatud ühiskonda II)

On oluline mõista, et naiste traditsiooniline sooroll, mis toetab teiste ja enda eest hoolitsemist ning arusaam traditsioonilisest mehelikkusest, mis hõlmab endas tugevust, riskide võtmist jmt mõjutavad inimeste käitumist. Seega on tervitatav kui terviseedenduse projektides ja poliitikate kujundamisel võetakse arvesse meeste ja naiste (ning ka erinevate rahvus- ja sotsiaalsete gruppide) eripäraseid käitumisi ning kogemusi. Vaid tajudes erinevate ühiskonnagruppide ning naiste ja meeste mitmekesisust on võimalik luua võimalikult tulemuslikke (ja kuluefektiivseid) terviseedenduse tegevusi.

+372 626 9181