NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Ligipääs tervishoiuteenusteleДоступ к здравоохранительным услугам

Esimene kontakt tervishoiusüsteemiga toimub Eestis enamikul juhtudest esmatasandil ehk perearsti juures. Probleeme perearsti vastuvõtule pääsemisega nimetavad kõige sagedamini madalaima sissetulekuga mehed (8% selle rühma isikutest). Ka naiste seas ilmnevad suurimad probleemid perearsti vastuvõtule pääsemisega just nimelt madalaima sissetulekuga rühmas (6% selle rühma isikutest). Samas puuduvad

soolised erinevused kõrgeima sissetulekuga rühma perearsti vastuvõtule pääsemises aga täielikult. Seega ilmneb, et nii meeste kui ka naiste seas on sissetulekurühmade vahelised erinevused perearsti vastuvõtule pääsemises tunduvalt suuremad soolistest erinevustest.

Eriarsti vastuvõtule pääsemise takistuste puhul ilmneb eelnevale väga sarnane olukord – soolised erinevused on ligi kaks korda harvemad sissetulekurühmade vahelistest erinevustest. Siiski on nii takistused kui ka soolised erinevused eriarsti vastuvõtule pääsemises veidi suuremad perearsti vastuvõttude puhul nähtust. Nii ütlevad naised sama sissetulekurühma meestega võrreldes 2,5 protsendipunkti võrra sagedamini, et neil oli probleeme eriarsti vastuvõtule pääsemisega.

Suurimad takistused teenuste saamisel sissetulekurühmade lõikes esinevad nii meestel kui naistel hambaravi puhul ning ka siin on sissetulekurühmade vahelised erinevused tunduvalt suuremad soolistest erinevustest sissetulekurühma sees. Nii on madalaima sissetulekuga inimestel kõrgeima sissetulekuga inimestega võrreldes ligikaudu 6 korda sagedamini probleeme hambaarsti juurde pääsemisega, samas kui meeste ja naiste takistuste sagedus erineb kõige enam 3% võrra.

Ka pere-, eri- ja hambaarsti vastuvõtule mittepääsemise põhjused on meestel ja naistel suhteliselt sarnased ning põhjused erinevad pigem sissetulekurühmade kaupa. Perearsti vastuvõttude puhul olid naistel kaks peamist põhjust: pikad ootejärjekorrad ning nende endi soov oodata seisundi paranemist (vastavalt 34% ja 22% juhtudest). Meeste peamised perearsti vastuvõtule mittesaamise põhjused olid samad, mis naistel, kuid vastupidisest järjekorras – peamiseks põhjuseks nende endi soov oodata seisundi paranemist (26% juhtudest) ning selle järel ootejärjekordade pikkus (24% juhtudest).

Erinevalt pere- ja eriarsti vastuvõttudest olid hambaravile mittepääsemise põhjused peamiselt majanduslikud – nii on see 79% meeste ja 87% naiste jaoks. Kõrgeima sissetulekuga meestel on lisaks eelnevale oluliseks hambaravi mittesaamise põhjuseks veel aja puudus tulenevalt tööst või kellegi hooldamisest (23% juhtudest), samas kui madalaima sissetulekuga meeste puhul on tegemist vaid majanduslike põhjustega.

Soolised erinevused terviseteenuste juurdepääsus on eelnevale tuginedes minimaalsed, võrreldes sissetulekurühmade vaheliste erinevustega. Ja kuigi meeste ja naiste keskmised sissetulekud on erinevad, on terviseteenuste kasutamine naistel sellest hoolimata tunduvalt suurem meeste arstikontaktide arvust.

Allikas: Taavi Lai. “Soolised terviseerinevused Eestis”. Teel tasakaalustatud ühiskonda II

+372 626 9181