NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-heart"></span> Tervis<span class="icon-heart"></span> Здоровье

Tervis ja sugu

Soolised erinevused ning sotsiaalsed ebavõrdsused toovad kaasa meeste ja naiste tervise ebavõrdsuse. Tervist on üks inimõigustest, võrdne õigus tervise kaitsele on sätestatud Eesti põhiseaduses. Ennetatavaid erinevusi on uuritud nii Eestis kui ka maailmas. Kuigi tervis on paranenud ning eluiga pikenenud, on Eesti ühiskonnas meeste ja naiste tervise erinevused märgatavad. Loe edasi

Tervisehinnang

Tervisehinnang on ainus näitaja, mis mõõdab üheaegselt nii füüsiliste vaeguste puudumist kui ka sotsiaalselt ja vaimset heaolu. Klassikaliselt hindavad mehed oma tervist naistest paremateks ka objektiivselt halvema tervise juures. Naiste hinnangud oma tervisele on paranenud märgatavalt kiiremini kui meestel. Loe edasi

Tervisekäitumine

Olulisemad tervisekäitumise valdkonnad on toitumine, liikumine, suitsetamine ning alkoholi tarbimine. Tervisekäitumist liigitatakse negatiivseks ning positiivseks. Meeste seas on suurem negatiivne tervisekäitumine kui naistel; näiteks on suitsetajaid meeste seas rohkem kui naiste seas. Poliitikad tervisekäitumise parandamiseks on andnud suuremat efekti naiste puhul. Loe edasi

Ligipääs tervishoiuteenustele

Nii meeste kui naiste seas on sissetulekurühmade vahelised erinevused perearsti vastuvõtule pääsemise suuremad soolistest erinevustest. Suurimad takistused sissetulekurühmade lõikes esinevad hambaravi puhul. Kuigi meeste ja naiste keskmised sissetulekud on erinevad, on naiste terviseteenuste kasutamine tunduvalt suurem meeste omast. Loe edasi

Eeldatav eluiga

Eeldatav eluiga on kujunenud üheks levinumaks rahvastiku tervise indikaatoriks maailmas. Kuigi eeldatav eluiga on Eestis pikenenud kiiresti, on vahe EL keskmisega endiselt suur. Suurimaks probleemiks on Eestis meeste ja naiste eluigade erinevus, mis on püsinud vahemikus 9 kuni 11 aastat. Erinevused on tingitud meeste varasematest surmadest. Loe edasi

Seksuaaltervis ja sugu

Seksuaalkäitumist mõjutavad tugevalt kultuurilised ja sotsiaalsed hoiakud, mis kujutavad riske nii meestele kui naistele. Soov käituda partnerile meelepäraselt võib suruda tahaplaanile tegelikud vajadused ja panna käituma ennastkahjustavalt. Võrreldes andmeid meeste ja naiste seksuaalkäitumise kohta on märgata erinevuste vähenemist. Loe edasi

+372 626 9181