NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Rakendusstrateegiad ja meetmedСтратегии и меры применения

Soolõimet saab kõige paremini rakendada ülalt-alla protsessi näol. See tähendab, et täidesaatev tasand vastutab strateegia eduka elluviimise eest, kuna soolise võrdõiguslikkuse saavutamine on oluline rahvusvaheline ja riiklik eesmärk (vt. soolise võrdõiguslikkuse seadus).

Soolõime rakendamiseks tuleb ametnikel pikaajalise mõju kindlustamiseks kaardistada ja määratleda spetsiaalne strateegia. Soolõime protseduurid ja meetmed varieeruvad sõltuvalt vastavatest tingimustest. Näiteks, nõudmised selle elluviimisel kohalikus omavalitsuses või valitsusasutustes on erinevad. Samuti sõltub meetmete valik või kujundamine oluliselt vastavatest administratiivsetest meetmetest, kaasatud personalist ja sellest, kas tegu on pilootfaasiga või mitte.

Paljud valitsused on otsustanud soolõime rakendamisega alustada pilootprojektide kaudu ja seejärel suunata testimise tulemused ja saavutused rakendusprotseduuride soolõimesse. Taoline praktiline lähenemisviis on soolõimega alustamiseks täiesti põhjendatud. Esiteks näitab see soolõime teostatavust ja teiseks on testimise käigus võimalik kujundada meetmeid, mida võib pärast testimist kasutada soolõime rakendamisel põhitegevustesse.

Teisalt on oht, et testimise käigus hakatakse soolõimet ennast rakendama, mitte ei tegelda selle sissejuhatava faasiga. See on põhjuseks, miks soolõime protsess mõnikord lõppeb, enne kui alatagi saab. Seetõttu tuleb testimisse suhtuda ettevaatusega. Tuleb hoolitseda, et testimise lõpuks oleks edasisuunatavaid tulemusi nagu näiteks meetmed, mida saaks hiljem kasutada igapäevastes administratiivsetes protseduurides.

„Eksisteerib kolm põhilist meetodite kategooriat: analüütilised, haridus- ja nõustamis- /osalusmeetodid. Tegelikkuses kasutatakse enamikke meetodeid mitmel moel. Näiteks, sootundlik statistika on kasulik nii haridusmeetodina kui ka nõustamise alusena, mida võib samal ajal kasutada ka analüüsimisel.

  1. Analüütilised meetodid on loodud probleemi „paljastamiseks”. Näiteks, soolises lõikes toodud statistika, uurimused ja prognoosid, teadustööd, kontrollküsimustikud, tegevusjuhised ja viited, soolise mõju hindamised, analüüsimudelid erineva mõju kohta, indikaatorid, kontrollmeetmed.
  2. Haridusmeetmed on loodud teadlikkuse tõstmiseks, info vahendamiseks ja koolituste toetamiseks. Näiteks, kursused, järelüritused, eksperdid, kasutusjuhendid, õppekavad, brošüürid, failid, koolidele mõeldud õppematerjalid.
  3. Nõustamis- ja osalusmeetodid on loodud poliitiliste otsuste kvaliteedi tõstmiseks ja demokraatia tugevdamiseks. Näiteks, töö- või huvigrupid, ümarlauad, ametkonnad, andmebaasid, listid, kahe sugupoole ja kõikide ühiskonnagruppide osalemine otsustusprotsessis, konverentsidel ja seminaridel, aruteludel ja foorumitel.”

Üks analüütiline soolõime meetod on 3R meetod. See töötati algselt välja Rootsis analüüsimaks kohalike omavalituste programme ja algatusi. Vastates küsimustele märksõnade all Representeeritus, Ressursid ja Reaalsus, on võimalik kõiki ettevõtmist soolise võrdõiguslikkuse seisukohast analüüsida. Analüüs näitab, kuidas on võim naiste ja meeste vahel jaotunud ning kuidas soolised aspektid mõjutavad nii tegevusplaanide väljatöötamist kui nende elluviimist. See on küsimus tegevuse normide sisust, pilguheit asjadesse, mis on niivõrd enesestmõistetavad, et me neid esmapilgul ei märkagi (Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning 3R meetod Rootsi kohalikes omavalitsustes)

Mõnikord arvatakse, et soolõime asendab meetmeid ja projekte, mis on suunatud naiste erivajadustele ja –huvidele. Soolõimet kui ka naiste mõjuvõimu edendamist MÕLEMAT kasutatakse soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks senikaua, kuni naised on arvukates ühiskonnaelu valdkondades kehvemas positsioonis. Soolõime ja erimeetmed ning projektid ei välista teineteist; vastupidi – nad toetavad teineteist oma erineva lähenemisviisi poolest täiendavalt.

+372 626 9181