NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: MõistedТематические термины

Sooline eelarvestamine (sootundlik eelarvestamine, ingl k gender budgeting) on soolõime strateegia rakendamine eelarvestamise protsessis. Sooline eelarvestamine ehk naiste ja meeste vajadusi ja huve arvestav eelarvestamine tähendab soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide silmas pidamist (riigi ja kohalike omavalitsuste) eelarvete  koostamise protsessis. See tähendab eelarvete soopõhist hindamist (st analüüsitakse eraldi mõju meestele ja naistele), soo perspektiivi lõimimist (st naiste ja meeste erinevate rollide, huvide, vajaduste, võimaluste, kohustuste, õiguste jms  arvesse võtmist) eelarve koostamise protsessi kõikidel  tasemetel ning kulude ja tulude ümberstruktureerimist selliselt, et see toetaks soolise võrdõiguslikkuse edendamist.

EIGE (European Institute for Gender Equality) ehk Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut on Vilniuses asuv Euroopa Liidu agentuur, mille ülesanne on toetada Euroopa Liitu ja liikmesriike soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Lisaks on instituudi eesmärk võidelda soolise diskrimineerimisega ning tõsta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alast teadlikkust. EIGE ülesanneteks on samuti koguda ja analüüsida võrreldavaid andmeid soolise võrdõiguslikkuse teemal, arendada metodoloogilisi tööriistu - iseäranis seda, kuidas hõlmata soo aspekt kõikidesse poliitika valdkondadesse ehk soolõimet. EIGE tegeleb ka heade kogemuste vahendamisega ning erinevate osapoolte vahelise dialoogi toetamisega. Samuti tegeletakse ELi kodanike teadlikkuse tõstmisega. www.eige.europa.eu

Mitmene diskrimineerimine on inimese diskrimineerimine tema mitme isikutunnuse või identiteedi osa tõttu. Nt kui puudega naisega lõpetatakse tööleping ilmse põhjuseta, ei ole välistatud, et põhjuseks oli mitte ainult tema sugu või puue, vaid nende koosesinemine.  Mitmene diskrimineerimine võib aset leida nn läbipõimuva diskrimineerimisena, kus ebasoodsam kohtlemine leiab aset korraga mitme isikutunnuse tõttu, kuid erinevate tunnuste mõju ei saa eristada. Mitmene diskrimineerimine võib toimuda ka nn liitdiskrimineerimisena, kus mitme tunnuse koosmõjul tekkiva ebavõrdse kohtlemise puhul on võimalik eristada erinevate tunnuste põhjuslikku mõju ebasoodsamale kohtlemisele.

+372 626 9181