NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Miks on vaja soolist tasakaalu?Для чего необходим гендерный баланс?

1. Poliitilise süsteemi legitiimsuse tagamine

Naised kui sotsiaalne grupp moodustavad igas ühiskonnas enamuse, neisse  ei saa suhtuda kui vähemusse, seega pole täielikult või valdavalt ainult teise soogrupi – meeste poolt vastuvõetud otsused enam legitiimsed.

Kuna naised moodustavad poole elanikkonnast, lisab nende osalemine juhtimises juhtivatele struktuuridele legitiimsust: Demokraatlike protsesside valitsedes annab naiste osalemine avalikus sektoris just selle demokraatiale iseloomuliku esindatuse, institutsionaliseerib ja seadustab naiste hääled võimu erinevatel tasanditel.

2. Usaldatavuse suurenemine

Sooliselt tasakaalustatud esindatus näitab juhtivate struktuuride usaldusväärsust ja seaduslikkust. Elanikkond usaldab seda parlamenti ja valitsust, kes on oma poliitikas läbipaistev ja esindab kogu elanikkonna huve.

3. Uute arvamuste ja lähenemisviiside toomine poliitikasse

Arvukad autorid väidavad, et naiste osalemine poliitilistes protsessides toob kaasa uusi vaateid, käsitlusviise, värskendab poliitilist kultuuri ja muudab prioriteete, kajastades paremini kõikide valijate vajadusi.

Naiste juhtimisstiil on meestega võrreldes erinev. Maailmapanga avaldatud andmed näitavad, et kui valitsuses on tavalisest rohkem naisi, muutub juhtimine ausamaks – tundub, et soo ja korruptsiooni vahel on seos ning et see on ülemaailmne nähtus. (Vt "Engendering Development - Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice" Engendering Development. World Bank, 2001)

4. Inimressursside ratsionaalne kasutamine

Naised on samavõrra kui mitte rohkemgi haritud kui mehed ja neil on omad teadmised ja kogemused senistest rollidest ja valdkondadest, kust mehed on kaugemal olnud ja mida on kasulik riigi arengu huvides ära kasutada.

Kui ühiskonna andekad ja kvalifitseeritud liikmed peavad tõkkeid oma poliitilise karjääri teel ületamatuteks ja mitteobjektiivseteks, siis tõenäoliselt võivad nad tõmbuda kõrvale, loobuda oma aktiivsetest hoiakutest. “Ajude väljavool” poliitikast ei tule riigi majanduslikule ja sotsiaalsele arengupotentsiaalile kasuks.

5. Õigluse põhimõtete järgimine

On ebaõiglane kui üks sugupool (sagedamini naised) ei pääse otsuste tegemise juurde seoses otsese diskrimineerimisega või ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud struktuursete barjääride tõttu. Kõigil kodanikel on õigus osaleda poliitilises elus ja riigi kohuseks on tagada nii meestele kui ka naistele võimalus seda õigust kasutada.

6. Rollivalikute avardumine naistele ja tütarlastele

Naised, kes töötavad otsuseid tegevatel ametikohtadel, kujutavad endast tähtsaid rollimudeleid, kes võivad ergutada, innustada ka teisi, sh järgmise põlvkonna naisi valima poliitiku elukutse, valima ebatraditsioonilise elukutse.

7. Konkurentsi tihenemine valimisprotsessis

Suurem konkurents tagaks kvaliteedi kasvu, poliitikute ja avaliku võimu professionaalsuse tõusu.

8. Mõju soolisele tasakaalustatusele muudes valdkondades

“…ilma soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseta juhtimise valdkonnas ei suuda naised mitte üheski teises valdkonnas saavutada täielikku võrdsust meestega. Naiste osaluse puudumine kõige olulisemate, fundamentaalsete poliitiliste vahendite formeerimisel on viinud selleni, et sooline ebavõrdsus on säilinud isegi naiste eneste kodudes ning nende tervist ja turvalisust puudutavates küsimustes.” (UNDP, “Womens Political Participation and Good Governance: 21st Century Challenges”, p 2)

+372 626 9181