NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Hooliv isadusЗаботливое отцовство

Isadus on sarnaselt mehelikkusega sotsiaalselt konstrueeritud ning viimasega tihedalt seotud. Võib ehk üldistatult öelda, et isadus on üks osa mehelikkusest. Seega mõistetakse erinevates ühiskondades isaks olemist eri moodi ning ühte kindlat arusaama heaks isast olemisest ei ole olemas. Mehelikkus ning selle kaudu isaduse mõistmine sõltub ühiskonna hoiakutest, väärtustest ja normidest, mis omakorda avaldab mõju meeste käitumistavadele ja -praktikale. Järelikult see, mida ühiskonnas peetakse mehele sobivaks, mõjutab muu hulgas isade julgust ja võimet võtta laste eest peamise hoolitseja roll (Matta ja Knudson-Martin 2006).

Hooliv isadus on selline isaks olemise viis, kui mehed osalevad aktiivselt oma laste kasvatamises, võttes endale ka hoolitseja rolli. Vahel on neid nimetatud ka uuteks või aktiivseteks isadeks. Erinevalt traditsioonilisest isaduse mudelist, ei näe need mehed oma isarolli peamise või olulisima osana sissetuleku teenimist, vaid oma laste eludes osalemist. Hooliva isaduse mudelit järgivad mehed jagavad oma partneritega võrdväärselt igapäevaseid ja rutiinseid hoolitsemisega seotud ülesandeid – näiteks laste hoidmine, söötmine ja igapäevased majapidamistööd. Nad on oma lastega emotsionaalselt lähedased ja osalevad laste elus oluliste otsuste tegemisel. Sageli jagavad need isad emadega ka lapsehoolduspuhkust ja jäävad lapse haigestudes temaga töölt koju. (Allikas: Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas)

Hoolivat või aktiivset isadust on peetud meeste traditsioonilise soorolli avardamise võtmeks ning soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eelduseks. Kui muutuvad meeste rollid kodus, on võimalik naiste eneseteostus avalikus sfääris. Et mehelikkust mõistetakse erinevates ajaloolistes ja kultuurilistes kontekstides eri moodi, mõjutavad ka poliitikad seda, kuidas mingis riigis mõistetakse isadust ning milliseid mehi peetakse mehelikeks. Seetõttu on mitmed Euroopa riigid hakanud välja töötama isadele suunatud poliitikaid, mis julgustaksid neid võtma kodus hoolitsejarolli. Nii on nt Norras, Rootsis, Islandil, Saksamaal jt riikides reserveeritud teatud osa vanemapuhkusest vaid isadele. (Allikas: Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas)

+372 626 9181