NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: LGBTЛГБТ

LGBT on lühend, mis viitab lesbi, gei, bi- ning transsooliste inimeste kogukonnale. See mõiste rõhutab seksuaalsusel ning sooidentiteedil põhinevate kultuuride mitmekesisust. Vahel viidatakse selle lühendiga kõikidele inimestele, kes ei ole heteroseksuaalsed ning kelle sünnipärane bioloogiline sugu ning isiklik soomääratlus ei samastu (non-cisgendered).

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamine ühiskonnas on muuhulgas seotud ka positiivsete ning toetavate hoiakutega LGBT kogukonda kuuluvatesse inimestesse. Homofoobia ja heteronormatiivsus seevastu toetavad jäikade soorollide ning dualistliku soosüsteemi püsimist, kus on aktsepteeritud kindlad naiseks ja meheks olemise viisid. Heteronormatiivsus kui kultuuriline eelarvamus eelistab vastassugupoolte vahelisi seksuaalsuhteid ning on samasooliste inimeste omavaheliste seksuaalsuhete vastu. Kuna naiste ja meeste omavahelisi seksuaalsuhteid peetakse normaalseteks, siis näiteks lesbilised ja gei suhted on sellest kultuurilisest vaatenurgast lähtudes ebanormaalsed. Heteronormatiivsus toetab traditsiooniliste soorollide püsimist ja taastootmist. Naiseks ja meheks olemiseks on kindlad viisid. See on üks vahend, kuidas hoida üleval ning kinnistada heteronormatiivset kultuuri, mis soosib jäikasid soorolle. Seega mõjutab heteronormatiivsus kõikide naiste ja meeste võimalusi vabaks enesemääratluseks ning eneseteostuseks.

Samas on inimesi, kelle sooline idenditeet ei lange kokku heteronormatiivse lähenemisega, kus on aktsepteeritud vaid kaks sugu ehk kehtib dualistlik soosüsteem. Sooline identiteet tähendab inimese samastumist ühe sooga, näiteks pidades ennast naiseks, meheks või mõningatel juhtudel ka mitte kummakski. Inimese sooline identiteet võib erineda tema bioloogilisest soost. Paljudes ühiskondades, sh lääne ühiskondades on tavapäraselt kehtinud dualistlik soosüsteem – tunnistatud on kahte sugu – nais- ja meessugu. Kuid alati on ühiskondades olemas inimesi, kes ei samastu oma bioloogilise sooga. Mõned neist peavad ennast vastassugupoolde kuuluvaks (nt transseksuaalid), mõned ületavad soopiire ja riietuvad ning käituvad vastassoo moodi, mõned aga ei tunne ennast ei nais- ega meessoo hulka kuuluvat.  Miks see nii on ja kas see tuleneb kasvatusest või on pigem kaasasündinud, ei ole siiani lõplikult selge. Mõnedes kultuurides (nt India, Polüneesia, Omaan, Põhja-Ameerika indiaanlased) on traditsiooniliselt eksisteerinud või eksisteerib ka praegu peale nais- ja meessoo ka  kolmas (või neljas või viies) võimalus, ehk nn kolmas sugu. Mõningates ühiskondades (nt Austraalia, India) on tänapäeval ametlikus asjaajamises, sh passis, võimalik ka kolmas variant nais- ja meessoo kõrval.

Homofoobia omakorda on samuti üks vahend, kuidas kinnistatakse heteronormatiivset kultuuri. Homofoobia on viha ja/või hirm, mida tuntakse homoseksuaalsete (üldisemalt LGBT) inimeste suhtes. Homofoobia võib viia vägivallatsemiseni või muul moel vaenu väljendamisele LGBT inimeste suhtes. Homofoobsed hoiakud võivad esineda mitmesuguste inimeste ja sotsiaalsete gruppide hulgas. Homofoobset käitumist võib kohata nii töökollektiivides, koolides, avalikus ruumis jne. Homofoobsed eelarvamused on sageli juurdunud uskumuses, et homoseksuaalsus on ebamoraalne. Selline arvamus lubab osadel inimestel tunda ennast LGBT inimestest parematena. Homofoobiat on jagatud ka erinevateks tüüpideks – institutsionaliseeritud, sisemiselt omaksvõetud (internaliseeritud) ja sotsiaalseks homofoobiaks. (vt Mõisted)

+372 626 9181