NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: MõistedТематические термины

Hariduse sooline segregatsioon tähistab suundumust, kus nii kutse- kui kõrghariduses koonduvad naised ja mehed õppima kindlaid erialasid. Näiteks kõrgkoolides on humanitaar-, sotsiaalteaduste või pedagoogika tudengite seas ülekaalus neiud ning inseneri- ja reaalteadustes noormehed. Näiteks 2010/2011 õa. oli hariduse ning tervise ja heaolu erialade üliõpilaste seas mehi vastavalt 10% ja 13%. Hariduse sooline jaotumine mõjutab omakorda ka tööturu soolist segregatsiooni.

Hariduse feminiseerumine on protsess, mille käigus nii õpetajate kui õpilaste seas saavutavad enamuse naised; õppekavad ja pedagoogika sobib paremini naiste õppimisprotsessiga ning koolist ja kõrgkoolist väljalangejate seas domineerivad pigem noormehed. Eestis ilmneb hariduse feminiseerumine alg- ja põhihariduse puhul eeskätt selles, et valdav enamus pedagoogidest on naised. Kõrghariduses aga on õppijate seas enamik naisi. Hariduse feminiseerumine toob kaasa naiste ja meeste hariduslike erinevuste süvenemise ühiskonnas.

Soorollid on õpitud käitumisviisid teatud ühiskonnas, kogukonnas või muus rühmas, mis määravad ära, milliseid tegevusi, töid ja kohustusi tajutakse naistele ja meestele omastena. Soorollid muutuvad seoses muutuvate majanduslike või poliitiliste oludega, samuti seoses ühiskonna sotsiaalse arenguga.

Horisontaalne segregatsioon on naiste ja meeste koondumine ülekaalukalt teatud naistele/meestele omaseks peetavatesse tegevusvaldkondadesse. Avaldub selles, et naised on koondunud nn naiselikele aladele nagu tervishoid, sotsiaaltöö, haridus, kultuur, kus on reeglina madalamad palgad;  mehed aga tehnilistele aladele, transporti, ehitusse jne, kus ka palgad on reeglina kõrgemad. Põhjused peituvad mitte otseses diskrimineerimises, vaid üldjuhul tavades, mis põhinevad stereotüüpsetele ja eelarvamuslikele arusaamadele naiste ja meeste rollidest ühiskonnas. Horisontaalseks segregatsiooniks võib pidada näiteks naiste suuremat koondumist avalikku ja meeste koondumist erasektorisse, nt 2011. aastal töötas meestest avalikus sektoris 16.5% ja erasektoris 83.5%, kusjuures naistest töötas avalikus sektoris 35.7% ning erasektoris 64.3 %.

Soosüsteem on soorolle ning naiste ja meeste omadusi säilitavate ja taastootvate majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste struktuuride süsteem. Võimusuhe väljendub soosüsteemis sageli meeste ülemvõimus ja naiste allutatuses struktuurilisel tasandil.

+372 626 9181