NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: TeemadТемы

Sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna seisund, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus.

Demokraatia alus on esindatus. Kõik ühiskonnagrupid peaksid olema võimupositsioonidel proportsionaalselt esindatud.

Soolõime tähendab poliitikate ning meetmete naistele ja meestele avaldava mõju soo perspektiivis arvestamist kõigil poliitikatasanditel.

Sooline palgaerinevus on iseloomulik kogu maailmas. Soolist segregatsiooni on võimalik eristada ameti ja töökoha tasemel.

Töö-pereelu ühitamise küsimus on mitmekülgne ja pidevas arengus. Esile kerkis peremudelite muutumise ja naiste tööhõive kasvuga.

Haridus mõjutab võimalusi ja on määravaks palga ning karjääri juures. Õpetajate seas on mehi ja otsustajate seas naisi vähe.

Soolised erinevused ning sotsiaalne ebavõrdsus toob kaasa tervise ebavõrdsuse. Tervis on inimõigus ja põhiseaduslik õigus.

Meeste kaasatus on võrdõiguslikkuse saavutamiseks hädavajalik. Sotsiaalse soo mõiste on nähtav, aga mees on endiselt inimese normiks.

Homofoobia ja heteronormatiivsus toetavad soorolle. Dualistlikust soosüsteemist hoolimata on alati inimesi, kes ei samastu oma bioloogilise sooga.

Soolised erinevused ilmnevad keskkonnaressursside kasutamisel. Looduskeskkonna allakäik mõjutab enim kõige haavatavamaid.

+372 626 9181