NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-megaphone"></span> Poliitika<span class="icon-megaphone"></span> Политика и принятие решений

 

Sissejuhatus

Tänapäeva demokraatia tuumaks on esindatuse kontseptsioon - inimeste üldhuvid väljenduvad demokraatlikult valitud esindajate kaudu. Õigus olla esindatud ja õigus valida esindajat on üldlevinud põhiõigus, mis on tavaliselt sätestatud põhiseaduses.

Demokraatia põhimõtte kohaselt peaksid kõik ühiskonnagrupid olema võimu- ja otsustamispositsioonidel proportsionaalselt esindatud.

Sugupoolte võrdsuse saavutamine otsustamistasandil on oluline nii inimõiguste kui demokraatia arengu seisukohalt -  mida rohkem osalevad nii naised kui mehed otsuste vastuvõtmisel, seda paremini on esindatud nende erinevad huvid ja kogemused, seda enam vastavad poliitilised otsused ühiskonna mõlema grupi vajadustele ning areneb osalusdemokraatia. Naiste ja meeste osakaal poliitiliste otsuste tegemise tasandil on põhinäitajaks riigi soolise võrdõiguslikkuse  ja demokraatia taseme mõõtmisel.

Naiste õigus valida ja olla valitud

Naiste osalemise üle avalikus elus on arutatud juba nii Antiik-Kreekas kui ka 18. sajandil. Valimisõigust hakati nõudma 19. sajandil; laiemalt anti naistele valimisõigus alles 20. sajandil. Tänapäeval arutatakse üha enam, kuidas tõsta naiste esindatust, kuna vaatamata poliitilistele õigustele on naised otsustusprotsessidest endiselt kõrvale jäetud. Loe edasi

Poliitiline ja avalik otsustusprotsess

Otsustusprotsessis loetakse tegevateks neid, kes on valitud või määratud poliitilistele või riiklikele ametikohtadele. Otsustusprotsessi kuulub poliitiliste prioriteetide seadmine ja otsuste vastu võtmine, millega tegelevad valitsused, riigiteenistused jne. Vaatamata seaduslikule võrdsusele on naised poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis alaesindatud. Loe edasi

Miks on vaja soolist tasakaalu?

Sooline tasakaal on vajalik nii legitiimsuse tagamiseks, usaldatavuse suurendamiseks, kui ka õigluse põhimõtte järgimiseks. Kuna naised moodustavad sotsiaalse grupina ühiskonnas enamuse, ei ole legitiimsed valdavalt teise soogrupi poolt vastu võetud otsused. Naiste osalus poliitikas toob kaasa uued vaated, käsitlusviisid ning kajastab paremini kõigi valijate vajadusi. Loe edasi

Naiste poliitikas osalemist mõjutavad tegurid

Naiste poliitilise esindatuse vähesus on tingitud peamiselt poliitilistest, sotsiaalmajanduslikest ja kultuurilistest teguritest. Osalust võivad takistada nii seadused kui ka poliitiline kultuur – kui ühiskonnas on levinud hoiak, mille järgi vaid mehed saavad olla tõsised poliitikud, paneb see naised suurema kriitika alla. Loe edasi

Rahvusvahelised konventsioonid ja siduvad dokumendid

Naiste poliitilise esindatuse vähesus on tingitud peamiselt poliitilistest, sotsiaalmajanduslikest ja kultuurilistest teguritest. Osalust võivad takistada nii seadused kui ka poliitiline kultuur – kui ühiskonnas on levinud hoiak, mille järgi vaid mehed saavad olla tõsised poliitikud, paneb see naised suurema kriitika alla.

Võrdsema poliitilise esindatuse saavutamiseks peavad välislepingute eesmärgid olema integreeritud riigi õigussüsteemi. Diskrimineerimise keeld on tavaliselt sisse kirjutatud riikide põhiseadustesse. Naiste poliitilise esindatuse suurendamiseks on võimalik madalama taseme seadustes kehtestada kvoodisüsteemid. Loe edasi

Statistika ja indikaatorid

Tunnustatud indikaatoriks on parlamendiliikmete sooline jaotus, kusjuures arvestatakse ka naiste osakaaluga kandideerinute seas. Vaadatakse ka ministripositsioonide soolist struktuuri. Kuigi naiste osakaal juhtivatel positsioonidel on meeste omast väiksem, on rohujuuretasandil olukord vastupidine. Meeste käes on ka enamus administratiiv- ja juhtivtöötajate positsioone maailmas. Loe edasi

Meetmed

Võrdsuse  mõiste hõlmab kaasajal ka tulemuste võrdsuse nõuet. Riikidel on kohustus tagada mitte ainult võrdsete võimaluste seadusega antud õiguste olemasolu, vaid ka tegelik võrdsus. Tulemuseni jõudmiseks  kasutatakse nii seadusandlikke ja administratiiv- kui toetusmeetmeid, lisaks toimub ka järelvalve. Loe edasi

+372 626 9181